(Mijn kind is competitiegymnast(-e) bij W.I.K. .)

 

Geachte ouders,

 

Het bestuur van turnvereniging W.I.K. wil u graag bedanken met de keuze van sportclub voor uw kind.

Turnvereniging Willen is Kunnen is een meer dan 100jaar jonge en bruisende club.

W.I.K. heeft een aanbod recreatief en een aanbod competitief  turnen.

U koos voor uw kind een competitieve sportopleiding nadat hij/zij slaagde voor opgelegde selectieproeven.

 

Inleiding

Prestatie en competiviteit zijn belangrijke opvoedingswaarden voor de jeugd.

In het competitieturnen streef je naar resultaten, prestaties en records.

Je probeert om de grenzen van het eigen kunnen te ontdekken en te verleggen.

En daar is niks verkeerds aan, niettegenstaande de vele uitwassen in de volwassen

sport soms het tegendeel doen vermoeden.

Aan competitiesport zijn trouwens veel vormende waarden verbonden.

 

Competitieturnen bij W.I.K.: onze visie

De missie van onze vereniging is een bewust streven naar integrale kwaliteit.

Het W.I.K.-bestuur wil haar competitiegymnasten een kwalitatief hoogstaand sportaanbod bieden.Wij opteren resoluut voor verantwoorde en goede sportbegeleiding.

Als clubbestuur zijn we vooral bekommerd om het zich goed voelen als gymnast(-e) in de vereniging.

Bij het streven van de sporter en zijn begeleiders(-sters) om steeds beter te presteren, willen we duidelijk stellen dat onze gymnasten in de club kampioen mogen worden, maar niet hoeven te worden.

We leggen het accent op het ontplooien van de eigen mogelijkheden en op het wedijveren met zichzelf om zo het hoogst mogelijke niveau te bereiken.

Geen sport om de sport waarbij enkel de prestatie telt, koste wat het kost.

Winnen is een mooie beloning voor de geleverde prestaties en een stimulans om te blijven oefenen. Om verder te geraken, moet je echter ook leren verliezen, je zwakke punten leren kennen en van daar uit opnieuw verder bouwen.

In het competitieturnen willen we de leden niet alleen gymnastische vaardigheden bijbrengen, maar tevens waarden meegeven die het competitieve overstijgen en echte troeven kunnen zijn in het latere leven.

Doorzetten, teamspirit, respect hebben voor de andere en het andere, verantwoordelijkheid kunnen opnemen, je aan afspraken houden, stressbestendig zijn of leren presteren onder druk, winst en verlies kunnen relativeren, taken volhouden en afwerken, terug kunnen recht krabbelen nadat het even wat minder gaat, beseffen wat je kan en niet kan... zijn er enkele van.

We vinden het essentieel dat we via het competitieturnen – en sporten in het algemeen – kinderen de mogelijkheid bieden om te groeien als persoon

Ouders van talentvolle jonge kinderen die opteren voor het competitieturnen nemen deze keuze bewust.

Zonder belerend te zijn, willen we ouders aanbevelingen en informatie  toespelen die belangrijk zijn voor een vlot verloop van de sportopleiding en het welbevinden van de gymnast(-e). 

 • De turnsport is een veelzijdige sporttak (kracht, lenigheid, coördinatie, behendigheid, durf).
  Om door te dringen naar een hoog niveau vergt het zeer intensieve trainingen.
 • Laat een arts vooraf onderzoeken of het kind voor de gekozen discipline van het competitieturnen lichamelijk geschikt is.
 • Competitiesport houdt in dat er gestreefd wordt naar prestaties en records.
 • Er wordt een indeling gemaakt naar leeftijd, geslacht en talent.
 • De competitiegymnast(-e) toont voldoende bereidwilligheid om: te willen leren en beter te willen worden, meermaals per week te trainen en deel te nemen aan wedstrijden.
 • Er wordt van de gymnast(-e) discipline en inzet gevraagd op training en op wedstrijden.
 • Er is prestatiedruk met daaraan verbonden stressmomenten.
 • Bij competitiesport en intensieve trainingen zijn risico’s op kwetsuren en ongevallen groter.
  Als gymnast(-e) moet je goed leren luisteren naar je eigen lichaam en tijdig (durven) melden aan de begeleiding wanneer er pijnprikkels optreden.
 • De competitiegymnast(-e) is best een goed organisator en planner om school en sport naar behoren te kunnen combineren.
 • Wie op jonge leeftijd reeds intensief sport, heeft nood aan voldoende rust.
 • Ook het belang van een gezonde voeding dient onderstreept te worden.
 • Ouders moeten beseffen dat er voor hen een bijzondere taak is weggelegd: positief stimuleren, de nodige impulsen geven, enthousiasme aanwakkeren, aanmoedigen, inspanning en discipline sterk waarderen zonder de klemtoon te leggen op het resultaat, praktische hulp verlenen (vervoer, kledij, voeding, geld...), enzovoort. Zo dragen ook de ouders effectief bij tot het welbevinden van de gymnast(-e) ongeacht hoe succesvol of onsuccesvol de sportopleiding ook verloopt.
 • Competitieturnen impliceert voor de ouders een financiële meerkost (meerdere trainingsuren = hoger lidgeld, licentie, kledij, verplaatsingen enz.).
 • Negatieve commentaren van ouders (en ook van begeleiders) met daaraan gekoppeld onrealistische verwachtingen hypothekeren de turncarrière van zoon of dochter.
 • Ouders en kind moeten vooraf incalculeren en leren aanvaarden dat een turncarrière op competitief niveau kan mislukken en vroeg of laat... eindig is (leeftijd,  onvoldoende inzet, limiet bereikt, kwetsuren...)!

 

Neem bijgevolg als ouders van een beloftevol kind voldoende tijd om over 
deze keuze goed na te denken en te overleggen met alle betrokkenen.

 

Een goede samenwerking en open communicatie tussen trainer, ouder en gymnast(-e) moet borg staan voor een positieve turnervaring.

Als ouder word je periodiek geïnformeerd over het leerproces dat je kind als gymnast(-e) doormaakt.

Het is goed mogelijk dat na verloop van tijd - in overleg - een jongen/meisje om gegronde reden geheroriënteerd wordt binnen het aanbod van turndisciplines op competitieniveau.

Laat als ouder niet na om bij eventuele vragen en/of problemen de trainer hierover aan te spreken. Dit liefst na de les of indien je meent wat meer tijd nodig te hebben op afspraak.

 

Het W.I.K.-bestuur